Serwis Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
REGULAMIN 44. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH 

zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny 25 kwietnia 2019 roku § 1. 

1. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, zwany dalej „Festiwalem”, odbywa się w Gdyni, ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem polskiej, fabularnej twórczości kinowej.

2. Celem Festiwalu jest promocja polskiej sztuki filmowej w kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych filmów fabularnych oraz ich twórców.

3. Festiwal odbywa się co roku w terminie ustalonym przez Komitet Organizacyjny.


§ 2. 

1. Komitet Organizacyjny nadzoruje prace nad przebiegiem merytoryczno-organizacyjnych przygotowań do Festiwalu.

2. W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzą: 

a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
b) Polski Instytut Sztuki Filmowej,
c) Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
d) Samorząd Województwa Pomorskiego,
e) Miasto Gdynia,
zwani dalej „Organizatorami”,


oraz Współorganizatorzy, Przewodniczący Rady Programowej, Dyrektor Festiwalu.

3. Współorganizatorami Festiwalu są: 

a) Telewizja Polska SA,
b) Instytut Adama Mickiewicza,

c) Narodowe Centrum Kultury,
d) inni partnerzy Festiwalu, przyjmowani na wniosek członka Komitetu Organizacyjnego,
za zgodą większości Organizatorów.


4. Do prac Komitetu Organizacyjnego każdy z Organizatorów deleguje jednego przedstawiciela.

5. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, którego wyznacza na trzyletnią kadencję Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród członków Komitetu Organizacyjnego.

6. Do kompetencji Komitetu Organizacyjnego należy w szczególności: 

a) dokonywanie wyboru Dyrektora Festiwalu oraz Rady Programowej Festiwalu i jej Przewodniczącego,
b) zatwierdzanie programu, budżetu i patronatów medialnych Festiwalu,
c) zatwierdzanie listy filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych,
d) zatwierdzanie składu Jury Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych,
e) podejmowanie innych decyzji ważnych dla prawidłowego odbycia się Festiwalu.


7. Komitet Organizacyjny podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Festiwalu inne podmioty państwowe, społeczne i prywatne, krajowe i zagraniczne, które zamierzają wnieść wkład rzeczowy lub finansowy w przygotowanie i realizację Festiwalu.


§ 3. 

1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą: 

a) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Przewodniczący Komitetu Honorowego,
b) Przedstawiciel Państwa będącego Gościem Honorowym Festiwalu,
c) Marszałek Województwa Pomorskiego,
d) Prezydent Miasta Gdyni,
e) Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
f) przedstawiciele współorganizatorów,
g) inne ważne osobistości życia publicznego.


2. O patronat nad Festiwalem do wysokich przedstawicieli władz Państwa zwraca się Przewodniczący Komitetu Honorowego.


§ 4. 

1. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

2. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

3. Dyrektor Festiwalu powoływany i odwoływany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Komitetu Organizacyjnego.

4. Kadencja Dyrektora Festiwalu trwa 3 lata.

5. Komitet Organizacyjny wnioskuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie Dyrektora w drodze uchwały zwykłą większością głosów na kadencję trzyletnią lub krótszą. W uchwale powinno się znaleźć uzasadnienie wyboru kandydatury.

6. Sposób wynagradzania Dyrektora Festiwalu ustala Komitet Organizacyjny.

7. Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Komitet Organizacyjny udziela skwitowania Dyrektorowi Festiwalu. W przypadku decyzji negatywnej Komitet może wnioskować
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrektora z funkcji.§ 5. 

1. Komitet Organizacyjny powołuje Radę Programową Festiwalu.

2. Rada Programowa Festiwalu jest organem doradczym Komitetu Organizacyjnego.

3. Komitet Organizacyjny Festiwalu powołuje do Rady Programowej twórców filmowych biorąc pod uwagę ich dorobek artystyczny, otrzymane nagrody w Polsce i za granicą
(ze szczególnym uwzględnieniem nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), reprezentujących różne profesje filmowe, różnorodną estetykę filmową i różne pokolenia
oraz osoby zasłużone dla kinematografii polskiej.


4. Kandydatów do Rady Programowej zgłaszają członkowie Komitetu Organizacyjnego.

5. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: 

a) proponowanie wydarzeń artystycznych do programu Festiwalu,
b) proponowanie kandydatów do nagrody za całokształt twórczości („Platynowe Lwy”),
c) pomoc w promocji Festiwalu oraz w kształtowaniu zewnętrznego wizerunku Festiwalu,
d) zwracanie się z wnioskami i propozycjami dotyczącymi organizacji Festiwalu do Komitetu Organizacyjnego,
e) prawo do uczestnictwa jej członków w Zespole Selekcyjnym.


6. Zespół Selekcyjny składa się z co najmniej 5 osób wyłonionych w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego spośród członków Rady Programowej Festiwalu. Rada Programowa zgłasza do zatwierdzenia Komitetowi Organizacyjnemu skład Zespołu Selekcyjnego w terminie do 7 dni od daty wyłonienia.

7. Przewodniczącego Zespołu Selekcyjnego wybiera Komitet Organizacyjny na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej.

8. Członkowie Zespołu Selekcyjnego nie mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani
w produkcję filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu. Nie mogą być także związani rodzinnie lub podlegać służbowo osobom zaangażowanym w proces produkcji filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego na kluczowych stanowiskach twórczych
i produkcyjnych.


9. Kadencja Zespołu Selekcyjnego trwa jeden rok od momentu jego powołania.


§ 6. 

1. Na program Festiwalu składają się:

a) Konkurs Główny, w ramach którego przyznawane są nagrody za film – „Złote Lwy” i „Srebrne Lwy” – oraz nagrody indywidualne dla twórców i współtwórców filmu,
b) Konkurs Filmów Krótkometrażowych prezentujący etiudy fabularne i fabularne filmy dyplomowe studentów szkół filmowych oraz fabularne filmy krótkometrażowe,

c) sekcja pozakonkursowa, Panorama Kina Polskiego, prezentująca filmy zgłoszone do Konkursu Głównego, ale niezakwalifikowane do niego, wybrane przez Komitet Organizacyjny.
d) inne sekcje pozakonkursowe oraz imprezy zaproponowane przez Dyrektora Festiwalu, przy współpracy z Przewodniczącym Rady Programowej i zatwierdzone przez Komitet Organizacyjny.

2. Dyrektor, działając we współpracy z Przewodniczącym Rady Programowej,
pod warunkiem uzyskania zgody Komitetu Organizacyjnego, może zmienić program Festiwalu lub ustanowić dodatkowe kategorie konkursowe, jak również ich regulamin.


3. Dyrektor Festiwalu, współpracując z Radą Programową, zaprasza zainteresowane osoby, stowarzyszenia, instytucje do organizowania, w ramach Festiwalu, spotkań i seminariów, pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi sztuki i kultury filmowej.

4. Dyrektor Festiwalu, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym, decyduje o terminach i formule wręczenia nagród w obu konkursach.


§ 7. 

1. Do Konkursu Głównego kwalifikuje się maksymalnie 20 filmów.

2. W ramach preselekcji Zespół Selekcyjny rekomenduje do udziału w Konkursie Głównym maksymalnie 20 filmów, spośród których Komitet Organizacyjny jest zobowiązany zatwierdzić co najmniej 8.

3. Ostatecznej kwalifikacji filmów do Konkursu Głównego dokonuje Komitet Organizacyjny, z zastrzeżeniem, że decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, a jeśli jest on niemożliwy, zapadają większością głosów. Nie odnotowuje się w protokole zdań odrębnych, a decyzje mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.

4. Dyrektor Festiwalu we współpracy z Przewodniczącym Rady Programowej rekomenduje filmy do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.

5. Dyrektor Festiwalu może, za zgodą Komitetu Organizacyjnego, powołać Zespół Kwalifikacyjny, który zakwalifikuje filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych.

6. Dyrektor Festiwalu, we współpracy z Przewodniczącym Rady Programowej, proponuje skład Jury Konkursu Głównego (7 – 9 osób) i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Członkami zespołów jurorskich mogą być twórcy i przedstawiciele środowisk filmowych z Polski i zagranicy.

7. Rada Programowa może rekomendować kandydatów do udziału w Jury Konkursu Głównego.

8. Ostateczną decyzję dotyczącą składu Jury Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych podejmuje Komitet Organizacyjny w drodze głosowania, na podstawie list kandydatur zgłoszonych przez Dyrektora i Radę Programową.

9. Dyrektor Festiwalu, członkowie Zespołu Selekcyjnego oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego są zobowiązani do zachowania poufności przebiegu obrad i głosowań.

10. Do Konkursu Głównego nie mogą być zgłoszone filmy uczestniczące w selekcji w poprzednich latach. 


§ 8. 

1. Do Konkursu Głównego Festiwalu w 2019 roku mogą być zgłaszane polskie pełnometrażowe filmy fabularne wyprodukowane od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku, stanowiące odrębną całość artystyczną, minimalny czas projekcji wynosi 70 minut, spełniające warunki techniczne i artystyczne, wymagane dla rozpowszechniania w kinach. Filmy powinny być przygotowane do projekcji na nośniku DCP.

2. Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych w 2019 roku mogą być zgłaszane polskie filmy krótkometrażowe wyprodukowane od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Filmy mogą być przygotowane do projekcji na następujących nośnikach: DCP (preferowane), pliki ProRes, pliki DNxHD.

3. Do selekcji do Konkursu Głównego mogą być dopuszczone filmy spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:

a) wiodącym producentem jest polski producent, który posiada minimum 51% wkładu w budżet filmu i 51% praw autorskich majątkowych do filmu,
b) polskimi obywatelami są reżyser i scenarzysta filmu, a koproducentem filmu jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, który wnosi minimum 20% wkładu w budżet filmu oraz posiada minimum 20% praw autorskich majątkowych do filmu,
c) oryginalna wersja językowa filmu jest zrealizowana w języku polskim.

4. Filmy zgłoszone do Konkursu Głównego i niezakwalifikowane do niego, mogą być zaprezentowane w sekcji pozakonkursowej, Panoramie Kina Polskiego, za zgodą producenta oraz Komitetu Organizacyjnego.

5. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Zasadach Zgłaszania Filmów do Festiwalu i specjalnym Załączniku Technicznym: dwóch dokumentach zatwierdzanych co roku na wniosek Dyrektora Festiwalu przez Komitet Organizacyjny. Polskojęzyczne filmy zgłoszone do Konkurs Głównego muszą mieć napisy angielskie na kopii projekcyjnej. Jeśli ścieżka dialogowa obejmuje języki inne niż polski, zgłaszający zobowiązany jest pokryć koszty tłumaczenia i wyświetlenia napisów dialogowych w języku polskim i angielskim.


§ 9. 

1. Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznaje Jury Konkursu Głównego.


2. W obradach Jury Konkursu Głównego uczestniczy, bez prawa głosu, Dyrektor Festiwalu.

3. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody – Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy” i Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy” – biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) profesjonalny poziom realizacji filmu,
b) walory artystyczne filmu i jego szanse na sukces międzynarodowy na zagranicznych festiwalach filmowych,
c) oryginalność formalną lub tematyczną filmu,
d) osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej.


4. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody indywidualne dla twórców filmowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) wyróżniające się w filmie dokonania twórcy,
b) najwyższy poziom profesjonalizmu,
c) złożoność i poziom trudności zadania artystycznego,
d) precyzję i siłę użytych środków wyrazu.


5. Nagrody w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznaje Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych.


§ 10. 

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Głównym: 

a) Wielka Nagroda FPFF „Złote Lwy” oraz 300.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (200.000 zł dla reżysera, 100.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200 000 zł lub 250 000 zł na film historyczny.


b) Nagroda FPFF „Srebrne Lwy” oraz 150.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi (100.000 zł dla reżysera, 50.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się następujące nagrody indywidualne* w Konkursie Głównym dla twórców filmowych za:
a) reżyserię: 25.000 zł,
b) scenariusz: 25.000 zł,
c) debiut reżyserski lub drugi film: 15.000 zł,
d) rolę kobiecą: 15.000 zł,
e) rolę męską: 15.000 zł,
f) profesjonalny debiut aktorski: 15.000 zł,
g) zdjęcia: 15.000 zł,
h) muzykę: 15.000 zł,
i) scenografię: 15.000 zł,
j) drugoplanową rolę kobiecą: 15.000 zł,
k) drugoplanową rolę męską: 15.000 zł,
l) dźwięk: 15.000 zł,
m) montaż: 15.000 zł,
n) kostiumy: 15.000 zł,
o) charakteryzację: 15.000 zł.


3. Nagrody indywidualne w Konkursie Głównym powinny przede wszystkim uwzględniać profesjonalizm i znaczenie wkładu poszczególnych twórców w ostateczny kształt filmu. Nagroda za reżyserię nie powinna dublować się z nagrodami: „Złote Lwy” lub „Srebrne Lwy”. Nagroda za reżyserię nie powinna dublować się z nagrodą za debiut reżyserski lub drugi film.

4. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Filmów Krótkometrażowych:
a) nagroda za najlepszy film: 15.000 zł,
b) nagroda specjalna: 10.000 zł,

c) wyróżnienie: 5.000 zł.

5. Komitet Organizacyjny Festiwalu może przyznać Nagrodę FPFF „Platynowe Lwy” dla twórcy filmowego za całokształt twórczości. Laureata nagrody proponuje Rada Programowa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Laureat otrzymuje statuetkę oraz 30.000 zł.

6. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może poszerzyć zakres kategorii nagród, nie powinno to jednak spowodować zwiększenia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe. W wyjątkowych przypadkach Jury może odstąpić od przyznawania nagrody, w którejś z wymienionych kategorii, z wyjątkiem nagród określonych w § 10 ust. 1.

7. Komitet Organizacyjny może zdecydować o podwyższeniu kwot nagród regulaminowych.

8. Ustala się Nagrodę Publiczności w Konkursie Głównym dla reżysera filmu w wysokości 15.000 zł, przyznawaną przez widzów Festiwalu drogą głosowania przebiegającego w kinach festiwalowych.


*Podane kwoty są kwotami brutto.


§ 11. 

1. Do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu i Konkursie Filmów Krótkometrażowych filmy zgłaszają ich producenci lub Polski Instytut Sztuki Filmowej na podstawie Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych mogą zgłaszać również szkoły filmowe.

2. Filmy zgłaszane są zgodnie z Zasadami Zgłoszeń Filmów do Festiwalu, ogłaszanymi co roku przez Dyrekcję Festiwalu.

3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Zasad Zgłoszeń Filmów do Festiwalu.


Zasady zgłoszeń filmówZasady zgłoszeń filmów